Wisdom International College

Follow Us :
Management​

Our Directors

Ash Sheikh Fowsar Hussain

Mrs. Badhriya Fowsar

Mr. Haziq Fowsar

Ms. Nilupa Liyanage

Mrs. Anusha Rajapakse

Mr. Abdul Cader

Mr Shiyam

Mr. Sangeeth Samarajeeva

Mr. Insaf Niyas

Mr. Shahan

Mrs. Nasha Badhy

Mrs. Riska

Mrs. Sewmi

Ms. Shahama Affan

Mrs. Shahama Safwan

Mrs. Shanika

Ms. Lakshi

Mr. K.D. Gayan

Ms. Shiyama

Mrs. Sihara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.